Knjiga

Naru?ite na E-mail: zoran@procenitelj.rs

autor:Zoran Djuric

METODE PROCENE VREDNOSTI NEKRETNINA

Autor : Zoran Djuric

Narudžbine na e-mail :  zoran@procenitelj.rs

Ostaviti sledece podatke:

Ime , adresa i broj mobilnog telefona

Cena knjige : 40 EURA u dinarskoj protivvrednosti +  ptt  (  postexpres-danas za sutra -pouzecem)

Knji­ga pred­sta­vlja pri­ruc­nik ko­ji mo­gu ko­ri­sti­ti svi pro­fe­si­o­nal­ci ko­ji ima­ju po­tre­bu za pro­ce­nji­va­njem ne­kret­ni­na. Ova knji­ga je od ve­li­kog zna­ca­ja za sve sud­ske ve­šta­ke gra­dje­vin­ske stru­ke, kao i za sve agen­te i me­na­dže­re ko­ji se ba­ve pro­me­tom ne­po­kret­no­sti. Ona je, ta­ko­dje, i ko­ri­sno šti­vo za one ko­ji se ba­ve in­ve­sti­ci­ja­ma, jer je na­bav­ka ze­mlji­šta ili ka­te­go­ri­za­ci­ja objek­ta za­vi­sno od lo­ka­ci­je, pre­sud­no zna­caj­na za ce­nu in­ve­sti­ci­je, i za uspeh in­ve­sti­ci­o­nog pro­jek­ta. Knji­ga mo­že ko­ri­sno da po­slu­ži i kao pri­rucnik za one ko­ji iz­u­ca­va­ju in­ve­sti­ci­je na raz­li­ci­tim obra­zov­nim in­sti­tu­ci­ja­ma – stu­den­te, ali i na­stav­ni­ke ko­ji pre­da­ju ovu ma­te­ri­ju

Free Google Page Rank