Procenitelj

 
Procena nekretnine, od­no­sno iz­ra­da izveštaja o pro­ce­ni vred­no­sti nepokretnosti ni­je ra­cunvec po­stu­pak gde se ko­ri­sti po­seb­na ve­šti­na, od­no­sno skup zna­nja ko­je pro­ce­ni­telj (sudski vestak) po­se­du­je ka­ko bi mo­gao na ba­zi svog is­ku­stva, a ko­ri­ste­ci na­uc­ne pri­stu­pe i me­to­de odre­di­ti i pred­vi­de­ti pro­daj­nu ce­nu ne­kret­ni­ne, i od­re­di­ti ko­je su mo­gu­ce do­bi­ti, od­no­sno pri­ho­di ko­je ta ne­kret­ni­na u bu­du­cem vre­me­nu mo­že do­ne­ti i sve to iz­ra­zi­ti u nov­cu.

Free Google Page Rank